PRYWATNOŚĆ

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacja dla osób, których dane są lub będą przetwarzane

W związku z realizacją obowiązków wynikających z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO„) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ksawerów 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000261997, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272521997, REGON: 140654109 (dalej zwana „Ksawerów 11 Sp. z o.o. sp. k.„).
2. Wszelkie zgłoszenia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kierować na adres e-mail: biuro@ksawerow11.pl lub listownie na adres korespondencyjny: ul. Książęca 15, 00-498 Warszawa.
3. Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile jest to technicznie możliwe, mogą Państwo również żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne: dla wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub z uwagi na uzasadniony interes Ksawerów 11 Sp. z o.o. sp. k. lub dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ksawerów 11 Sp. z o.o. sp. k., odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Ksawerów 11 Sp. z o.o. sp. k. Odbiorcą danych osobowych mogą być, ponadto podmioty, z którymi Ksawerów 11 Sp. z o.o. sp. k. współpracują w celu realizacji zadań, do których się zobowiązali lub których podjęcie jest konieczne z uwagi na interes jednej ze stron (m.in. kancelarie prawne, kancelarie notarialne, banki prowadzące rachunki powiernicze, wykonawcy serwisowi, administratorzy nieruchomości itp.).
5. Ksawerów 11 Sp. z o.o. sp. k. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących istotnie wpływać na sytuacje osób, których dane dotyczą. Ksawerów 11 Sp. z o.o. sp. k. nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.
6. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

1. Cel: wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a brak ich podania uniemożliwia jej zawarcie;
2. Cel: prawnie uzasadniony interes Ksawerów 11 Sp. z o.o. sp. k. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy. Podanie danych osobowych przez osobę fizyczną nie jest konieczne, ponieważ Ksawerów 11 Sp. z o.o. sp. k. jest już w posiadaniu tych danych;
3. Cel: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Ksawerów 11 Sp. z o.o. sp. k. wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zakresie obowiązków księgowych, podatkowych i archiwizacyjnych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dla przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Okres czasu, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane, jest uzależniony od celu, w jakim zostały one zgromadzone, tj.:
6. W przypadku osób fizycznych będących stroną umowy zawartej z Ksawerów 11 Sp. z o.o. sp. k. bądź osób fizycznych zmierzających do zawarcia umowy (prowadzących negocjacje handlowe) z Ksawerów 11 Sp. z o.o. sp. k. – co najmniej do czasu przedawnienia roszczeń każdej ze stron umowy lub przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
7. W przypadku osób fizycznych zainteresowanych zakupem nieruchomości z oferty Ksawerów 11 Sp. z o.o. sp. k., w związku z koniecznością podjęcia działań na żądanie osoby, której dane są przetwarzane – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zgłoszenia żądania;
8. W przypadku osób fizycznych, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – przez okres nie dłuższy niż 8 lat od momentu wyrażenia zgody.

II. Polityka prywatności

Jakie informacje o Użytkownikach gromadzi witryna internetowa www.ksawerow11.pl i w jaki sposób może je wykorzystywać?

Witryna internetowa wwww.ksawerow11.pl wykorzystuje i zbiera informacje o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Zbieramy informacje o Użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub dane osobowo-adresowe (np. w przypadku zapytań przesyłanych przez dostępny na stronie formularz lub bezpośrednio w wiadomości e-mail).
Żadne z powyższych informacji nie będą jednak przekazywane osobom trzecim w celu innych niż cel w którym dane te zostały zgromadzone.

Cookies
Witryna www.ksawerow11.pl wykorzystuje pliki „Cookies”. Pliki „Cookies” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika – nasz serwer może je odczytać dopiero przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Wyłączenie funkcji „Cookies” w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW. Witryna www.ksawerow11.pl wykorzystuje pliki „Cookies”, aby dostarczać treść najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom odwiedzających ją osób.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy kontaktowych, www.ksawerow11.pl?

Strona www.ksawerow11.pl korzysta z formularza kontaktowego, dzięki któremu można składać zapytania oraz pozyskiwać niezbędne informacje. Formularz ten pozwala na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
Informacje, które pochodzą z formularza, są wykorzystywane do kontaktu z osobą, która złożyła zapytanie.
Dane kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane także do nawiązania z Nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Witryna internetowa www.ksawerow11.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku Użytkowników. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających stronę www.ksawerow11.pl takie jak adresy poczty elektronicznej, są wykorzystywane zgodnie z celem w związku, z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpieczenia

Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawo dostępu do danych osobowych Użytkowników serwisu zostało w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w posiadaniu osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych posiada tylko ograniczona liczba uprawnionych osób, na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też udostępnionych form kontaktu, mają możliwość wysyłania wiadomości pod adres e-mail: biuro@ksawerow11.pl